Reklamační řád

Provozovatel:
Sára textil s.r.o.      
Družba 1208

Brumov-Bylnice

76331
Česká republika
Tel.: +420 737 885 921
IČO: 05836182
DIČ: CZ05836182  


Práva a povinnosti z vadného plnění

 1. Jakost při převzetí

  a) Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodíse k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo
  jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, zakteré prodávající odpovídá.

  b) Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svéhopožadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povazevady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

  c) Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovatvrácení kupní ceny v plné výši.

  d) Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadězboží věděl nebo ji sám způsobil.

  e) U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používánínebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižšícena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

 1. Zákonná práva z vad

  a) Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v doběpoužitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená
  podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  ▪ odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  ▪ bezplatné odstranění vady opravou;
  ▪ přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  ▪ vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

  b) Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy vědělanebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

  c) U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou čineodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

  d) Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá proodlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo naslevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

  e) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Vyřízení reklamace


a) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečnéhoodkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.


b) Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečnéhoodkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu kupujícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravuvady, která se ukáže být neodstranitelná.


c) Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatnémporušení smlouvy.

 

d) Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravězabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.


e) Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně otom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.


f) Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.


g) Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupujícípovinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícíhojako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.


h) Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamacekupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.


i) U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.


Řešení sporů


a) Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.


b) Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platnémznění, vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).


Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je účinný od 10. října 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

KONTAKT
Sára textil s.r.o.
Monika Šánková
Družba 1208, 
763 31 Brumov- Bylnice

Tel.: +420 737 885 921
E-mail.: sankovamonika@gmail.com
PRODEJNA
Družba 1179
763 31 Brumov- Bylnice

Otvírací doba: 
PO - PÁ: 8:00-12:00 / 12:30-16:30
SO: 8:00- 11:00
INFORMACE
Obchodní podmínky
Zpracování osobních údajů
Reklamační řád
(c) 2021 Sára textil s.r.o.
cartcrossmenu